Văn bản
  • Số 89 2021 NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101 2017 NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • «Trở về
Số hiệu: 89/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/10/21
Cơ quan ban hành: CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM
Trích yếu:
1 of 9